Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Par izmaiņām mācību procesa īstenošanā pēc 11.10.2021.

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) ar termiņu līdz 2022. gada 11. janvārim https://likumi.lv/ta/id/326729.
Rīkojums nosaka, ka izglītības jomā ievēro izglītības un mācību procesa norises epidemioloģiskās drošības nosacījumus atbilstoši MK noteikumu Nr. 662 3.8. apakšnodaļas nosacījumiem, mācību process Viesītes Mūzikas un mākslas skolā turpmāk tiek organizēts:

  1. Izglītojamiem, uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, mācību process norit kā līdz šim.
  2. Izglītojamiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19 un uzrāda

apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, mācību process tiek organizēts saskaņā ar Rīkojumu, t.i.:

2.1. attālināti;

2.2. klātienē:

2.2.1. individuālās stundas, tajos mācību priekšmetos, kurus īsteno individuālo

nodarbību formā. Individuālās stundas drīkst vadīt tikai tie pedagogi, kuriem

ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Gadījumos, ja profesionālās

ievirzes programmu un vispārējās izglītības programmu apguve notiek vienā

izglītības iestādē, pedagogiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas

sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts;

2.2.2. grupu stundas vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie

vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie, t.i. izglītojamiem,

kuri profesionālās ievirzes programmu un vispārējās izglītības programmu

apgūst vienā izglītības iestādē;

2.2.3. ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai

kursiem.

Mūzikas un mākslas skolā

Izglītības iestādes iekštelpās, t.sk. telpās, kur notiek mācību process, visas personas lieto sejas maskas! Izņēmums – bērni līdz septiņu gadu vecumam, kā arī personas Mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas vai dejas apguves procesā.

  • Izglītības iestāžu pedagogi, darbinieki, pakalpojumu sniedzēji, kuri nonāk saskarē ar izglītojamiem (turpmāk – darbinieki), kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanassertifikāta, savus darba pienākumus var veikt, uzrādot testēšanas  sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktu Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs.
  • Ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku, triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes darbība klātienē.
  • Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un

pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās.

  • Izglītības iestāde, īstenojot izglītības procesu, novērš dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo atrašanos vienlaikus vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī novērš to sajaukšanos ārtelpās starpbrīžos vai ārtelpu nodarbību laikā.
  • Netiek rīkotas nometnes.
  • Amatierkolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citas grupas, klases, kursa vai kolektīva.

Direktore                                                                                                        I.Bartkeviča

posted by Grinbergs Gints in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiPar izmaiņām mācību procesa īstenošanā pēc 11.10.2021.

No comments

The comments are closed.