Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Vecākiem

Mācību maksas noteikumi

APSTIPRINĀTI

Ar Viesītes novada pašvaldības domes

2013. gada 16. oktobra lēmumu Nr. 17 (prot.Nr.14.)

 

VIESĪTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS MĀCĪBU MAKSAS NOTEIKUMI

Viesītē

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām’’ 41. panta 1. daļas 2. Punktu,

Izglītības likuma 59. panta 4. daļu, 60. panta 7. daļu,

Skolas Nolikuma 19, 45. punktu

 

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šo noteikumu izpratnē mācību maksa ir līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi.

2. Noteikumi par audzēkņu mācību maksu (turpmāk tekstā – noteikumi), nosaka:

2.1.. audzēkņu vecāku/aizbildņu līdzfinansējuma apmēra noteikšanu, iekasēšanas un izlietojuma kārtību Viesītes Mūzikas un mākslas skolā ( turpmāk tekstā – Skola);

2.2. kārtību, kādā veidā audzēkņi tiek atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma.

2. Audzēkņu mācību maksa izglītības programmu apguvei veido daļu no pašvaldības budžeta piešķirtā skolas finansējuma.

2. Mācību maksas mērķi un apmērs

4. Mācību maksa ir paredzēta, lai īstenotu Skolas uzdevumus un nodrošinātu:

4.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei;

4.2. audzēkņu un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates, festivāli u.tml. pasākumi);

4.3. audzēkņu un pedagogu rezultatīvas darbības pamudinājumu;

4.4. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi;

4.5. pedagogu darba samaksu profesionālās ievirzes izglītības programmās.

5. Mācību maksa tiek iekasēta no audzēkņu vecākiem/aizbildņiem mācību laikā, atskaitot vasaras brīvlaiku.

6. Mācību maksa tiek noteikta:

6.1. EUR 8,50 apmērā mēnesī par audzēkni, ja audzēknis apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu;

6.2. EUR 3,00 mēnesī, ja audzēknis apgūt interešu izglītības programmas grupu nodarbībās Modernās mūzikas studijā.

7. Pamatojoties uz vecāku/aizbildņu iesniegumu, direktors profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās, atbrīvo šādus audzēkņus no mācību maksas pastāvīgi vai uz noteiktu laiku:

7.1. bāreņus;

7.2. bērnus no sociāli maznodrošinātām ģimenēm.

7.3. atbrīvo no skolas mācību maksas 50 % apmērā, ja skolā mācās 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes.

8. Maksa par pakalpojumiem profesionālās ievirzes, interešu un profesionālās pilnveides izglītībā ir jāsamaksā līdz katra mēneša 25. datumam. Mācību maksa tiek iekasēta, naudu ieskaitot Viesītes novada domes norēķinu kontos vai kasē ar norādi: Viesītes Mūzikas un mākslas skola, mēnesis, audzēkņa vārds, uzvārds.

3. Citi nosacījumi

9. Audzēkņi, kuri slimības dēļ nav apmeklējuši skolu trīs nedēļas un vairāk, par šo laika periodu ar direktora rīkojumu tiek atbrīvoti no mācību maksas, ja vecāki/aizbildņi ir uzrakstījuši attiecīgu iesniegumu un iesnieguši attaisnojošus dokumentus.

10. Gada noslēguma pārbaudījumu atkārtota vai atlikta kārtošana profesionālās ievirzes   izglītības programmās notiek, pamatojoties uz vecāku/aizbildņu iesniegumu un ir par maksu, kas ir vienāda ar viena mēneša mācību maksu par katru kārtojamo pēceksāmenu. Šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad slimības dēļ nav bijis iespējams nokārtot gala pārbaudījumus un ir iesniegti attaisnojoši dokumenti.

11. No mācību maksas profesionālās ievirzes izglītības programmās ar Skolas pedagoģiskās padomes lēmumu uz noteiktu laiku var tikt atbrīvoti audzēkņi, kuri iepriekšējā semestra laikā uzrādījuši izcilas, teicamas sekmes un/vai rezultātus.

12. Mācību maksas noteikumus iesaka Pedagoģiskā padome, kontrolē Viesītes Mūzikas un mākslas Skolas padome, apstiprina Viesītes novada pašvaldība.

 

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktore                                  I.Bartkeviča

 

 

 

 

 

No comments

The comments are closed.