Vecākiem

 

VIESĪTES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS MĀCĪBU MAKSAS NOTEIKUMI

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu, Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.11 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību Jēkabpils novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 4.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un veselības aizsardzības komitejas 04.11.2021. lēmumu (protokols Nr.5, 7.§), Finanšu komitejas 11.11.2021. lēmumu (protokols Nr.6, 6.§) un Jēkabpils novada domes lēmumu.

                                                               Vispārīgie jautājumi

  1. Šo noteikumu izpratnē mācību maksa ir līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi.
  2. Noteikumi par audzēkņu mācību maksu (turpmāk tekstā – noteikumi), nosaka:

2.1.. audzēkņu vecāku/aizbildņu līdzfinansējuma apmēra noteikšanu, iekasēšanas un izlietojuma kārtību Viesītes Mūzikas un mākslas skolā ( turpmāk tekstā – Skola);

2.2. kārtību, kādā veidā audzēkņi tiek atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma.

3. Audzēkņu mācību maksa izglītības programmu apguvei veido daļu no pašvaldības budžeta piešķirtā skolas finansējuma.                                                                           

                                                                Mācību maksas mērķi un apmērs

4. Mācību maksa ir paredzēta, lai īstenotu Skolas uzdevumus un nodrošinātu:

4.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei;

4.2. audzēkņu un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates, festivāli u.tml. pasākumi);

4.3. audzēkņu un pedagogu rezultatīvas darbības pamudinājumu;

4.4. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi;

4.5. pedagogu darba samaksu profesionālās ievirzes izglītības programmās.

  1. Mācību maksa tiek iekasēta no audzēkņu vecākiem/aizbildņiem mācību laikā, atskaitot vasaras brīvlaiku.
  2. Mācību maksa tiek noteikta:

6.1. EUR 8,50 apmērā mēnesī par audzēkni, ja audzēknis apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu;

6.2. EUR 3,00 mēnesī, ja audzēknis apgūt interešu izglītības programmas grupu nodarbībās Modernās mūzikas studijā.

  1. Noteikt, ka visās profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēs no vecāku līdzfinansējuma atbrīvo šādas personas:

7.1.  bez vecāku gādības palikušos bērnus (bāreņus);

7.2. trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils novadā;

7.3. daudzbērnu ģimenes bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils novadā (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”);

7.4. ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības ilgāk par divām kalendārām nedēļām mēnesī  un ir iesniedzis rakstisku iesniegumu un ārsta izziņu  par attiecīgo laika posmu.

  1. Noteikt, ka visās profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēs vecāku līdzfinansējums tiek samazināts par 50%, ja divi Jēkabpils novadā deklarētie bērni no ģimenes apmeklē izglītības iestādi (piemēro katrai izglītības programmai).
  2. Papildus lēmuma 7. un 8. punktā noteiktajam, noteikt atvieglojumus vecāku līdzfinansējumam šādām personām:

9.1. Mūzikas un mākslas skolās:

9.1.1.  audzēkņiem, kuri deklarēti Jēkabpils novadā, izglītības iestādē vienlaicīgi apgūst divas vai vairāk profesionālās ievirzes izglītības programmas – 50% apmērā (piemēro katrai izglītības programmai);  

9.1.2. audzēkņiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas ne mazāk kā divos valsts vai starptautiska mēroga konkursos iepriekšējā mācību gadā – 100% apmērā.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktore                                                                                                  I.Bartkeviča