Stundu laiki

Nr.p.k. LAIKS
1. 13.00 -13.40
2. 13.45 – 14.25
3. 14.30 – 15.10
4. 15.15 – 15.55
5. 16.00 – 16.40
6. 16.45 – 17.25
7. 17.30 – 18.10
8. 18.15 – 18.55