Kategorijas
Aktualitātes

Izsakām pateicību!

Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” 15. martā norisinājās 6. starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss, kurā piedalījās Viesītes Mūzikas un mākslas skolas 4. klases audzēkne Zane Dubinska. Zane saņēma Atzinības rakstu B grupā. Liels paldies par ieguldīto darbu un lielisko  vecāku atbalstu!

Kategorijas
Aktualitātes

Kārtība mācību procesa organizēšanai no 01.12.2021.

Pamatojoties uz 2021. gada 30. novembrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Profesionālās ievirzes izglītības izglītojamie:

  • no 1. klases līdz 12 gadu vecumam ar skolā veiktu negatīvu rutīnas skrīninga testu var klātienē piedalīties nodarbībās drošā vidē:

✓ telpu platība uz katru bērnu (3 m2 );

 ✓ telpu ventilācijas prasības;

 ✓ izglītojamo skaits nodarbību grupā līdz 20 (gan uz iekštelpās, gan ārtelpās), ierobežojums nav attiecināms, ja izglītojamie profesionālās ievirzes izglītības programmu un vispārējās izglītības programmu apgūst vienā izglītības iestādē.

  • no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, profesionālās ievirzes izglītības programmās ārpus vispārējās izglītības iestādes var piedalīties:

✓ attālināti;

✓ klātienē individuāli.

  • uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, profesionālās ievirzes izglītības programmās mācību procesā klātienē var piedalīties bez ierobežojumiem.
Kategorijas
Aktualitātes

KĀRTĪBA PAR ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU NO 21.OKTOBRA

Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguves īstenošana no 2021. gada 21. oktobra

Pamatojoties uz 2021. gada 20. oktobrī, pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”1 (turpmāk – Rīkojums) – Ministru kabineta rīkojums Nr. 7482,

  • līdz 2021. gada 29. oktobrim tiek pagarinātas rudens brīvdienas vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem.
  • no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un tiek nodrošināta:
  • profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguve attālināti;
  • no 2021. gada 1. novembra atļauta:
  • profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmas patstāvīgu praktisko iemaņu individuālā apguve izglītības iestādē bez pedagoga klātbūtnes;
  • visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu. Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem

 

Direktore                                                                                                                  I.Bartkeviča

Levinska  29326793

Kategorijas
Aktualitātes

Par izmaiņām mācību procesa īstenošanā pēc 11.10.2021.

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) ar termiņu līdz 2022. gada 11. janvārim https://likumi.lv/ta/id/326729.
Rīkojums nosaka, ka izglītības jomā ievēro izglītības un mācību procesa norises epidemioloģiskās drošības nosacījumus atbilstoši MK noteikumu Nr. 662 3.8. apakšnodaļas nosacījumiem, mācību process Viesītes Mūzikas un mākslas skolā turpmāk tiek organizēts:

Kategorijas
Aktualitātes

Lepojamies!

21.septembrī Rīgā Esena Pārdaugavas dārzos notika “Gada labākā būve Latvijā 2020″pasākums, kura ietvaros tika sveikti arī bērnu zīmējumu konkursa “Mana novada dārgakmens-jaunā būve” laureāti.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Marta Malceniece saņēmusi augsto žūrijas vērtējumu un ieguvusi 1.vietu 1.-3.kl.grupā ar savu darbu “Ormaņkalna skatu tornis”(ped. Inga Kursīte).

Gan Marta, gan Viesītes MMS priecājas par saņemto gadagrāmatu “Gada labākā būve Latvijā 2020”, kurā ievietota informācija un attēli par visiem 2020.g.skates pieteiktajiem objektiem, kā arī labākie jauno mākslinieku konkursa darbi.

Paldies Martas vecākiem par sirsnīgo atbalstu! Lai arī turpmāk meitenei daudz radošu panākumu!